DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 4011

Kan Satılır mı?

Kan Satılır mı?
Damarlarımızın içinde bize hayat bahşeden kan, insan uzvunun en değerli maddelerindendir. Öyle ki, kansız insanın yaşadığı görülmemiş, kan zafiyetine mâruz kalanın da sıhhatini koruduğu işitilmemiştir.

İlerleyen tıp, kanın ne kadar hayatî ehemmiyet taşıdığını daha açık ve net olarak isbat etmiş, böylesine değer taşıyan kanı, modern âletlerle bir bedenden alıp muhtaç bir başka bedene nakletme usulünü de bulmuştur.

Bu sebeple sık sık radyolarımızda kan arandığını duyar, çeşitli gruptaki kanın çeşitli hastanelerde beklendiğini işitiriz.

Demek ki, âniden zuhur eden bir vak?a sebebiyle muhtaç olunan kan, hazırda mevcut olmayınca derhal ilân verilmekte, aynı kan grubu aranıp bulunarak, hayatî tehlikeye mâruz hastaya verilip kurtarılmaya çalışılmaktadır.

Bu fevkalâde güzel ve iyi bir usuldür. Ancak, kan verenlerin kanlarını satmaları, ıstırap içinde bulunan bir felâketzedenin ihtiyacını fırsat bilerek işi para kazancına kaydırmaları câiz değildir. Vücudunda fazla kan bulunan insan bunu insanî ve İslâmî niyetlerle vermeli, bir hastanın derdine çare bulmanın sevabıyla tatmin olmalıdır. Zira kan, insanın satılması câiz olmayan bir parçasıdır. İnsan parçası muhteremliğinden dolayı satılmaz, satın alınmaz, pazarlık konusu olup da ticarî metâ haline aslâ getirilmez. Şayet böyle bir satış câiz olsa kimbilir âciz insanın başına neler gelir, hangi insan nasıl hile ve oyunlarla öldürülüp uzuvları satılma yoluna gidilir?

Bu gibi hikmetlerden dolayıdır ki İslâm, kan satışını haram kılmış, bundan elde edilen parayı meşrû bulmamıştır.

Ancak, muhtaç bir hastanın mecburiyet halinde kan satın almasında mahzur görülmemiştir. Zira ihtiyacın başka yolla karşılanmayışı zaruretinden dolayı müsaade doğmuş olur.

Burada şunu da hemen arzedelim ki, kan veren kimsenin iyi amelli kişi olması elbette güzel bir tevâfuktur. Ama kötü kimse olsa, hatta gayrimüslim de olsa kanı alınabilir, kan verenin kötülüğü, hattâ Müslüman olmayışı, kan alan Müslümana zarar getirmez, kötülük ve uğursuzluğa işaret sayılmaz.

Zira insanı kendi ameli, şahsi fiili mes?ul eder. Kendi ameli kendini yücelten insanı başkasından aldığı kan alçaltamaz. Nitekim kendi ameli kendini küçülten insanı, iyi bir insandan aldığı kanın da yüceltemeyeceği gibi.

Muhtaç hastalara (satılmayıp) sadece teberru edilecek kan, bir akrabalığa da sebep olmaz. Kan verdiği kimseyle kan kardeşi olunmaz. Bu gibi söylentiler asılsız rivâyetlerden başka bir mâna taşımaz.

Kadının kocasına kan vermesi nasıl bir mahzur getirmezse, kocasının karısına vermesi de aynı şekilde dinî ve hukukî bir mahzur tevlid etmez. ?Rudud alâ Ebatil??de bilgi vardır.

Vücudunda kan fazlası bulunan kimselerin buldukları müsait zamanlarda kan bağışında bulunmaları, ıstıraptan inleyen hasta ve felâketzedelere yardımcı olmaları İslâmî bir hizmet, insanî bir haslettir.

Peygamberimiz bir hadîslerinde, Müslüman kardeşine yardımcı olan kimseye Rabbimizin de yardımcı olacağını şöyle bildirmiştir:

? Allah kulunun yardımcısı olur. Kul, mü?min kardeşinin yardımcısı olduğu müddetçe. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org