DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 6869

Umre Yapana Hac Farz Olur mu?

? Bazı kimselerin maddî durumu müsait olmadığından hac zamanında hacca gidemiyorlar. Ancak hac mevsimi dışında gerek ucuzluktan, gerekse buldukları bir fırsattan istifade ile Mekke?ye gidip umre yapıyorlar. Hac mevsimi dışında Kâ?be?yi tavâf eden bu kimselere deniyor ki; siz Kâbe?yi gördünüz, bu sebeple size hac farz oldu. Ya hac mevsimine kadar burada bekleyip haccınızı da edâ edip döneceksiniz, yahut da hac mevsiminde tekrar gelip hac yapacaksınız. Zira umrede Kâ?be?yi görmeniz sebebiyle fakir de olsanız size hac farz olmuştur. Fıkıh kitaplarında bunun izahı nasıl yapılmaktadır?
? Gerçekten de bu mes?ele fukaha arasında ihtilâf mevzuu olmuş, geçmişte uzun uzadıya müzakere ve münakaşa edilmiştir.

Nitekim meşhur âlim Ebussuûd Efendi bu kimsenin tekrar hacca gitmesi gerektiğini ileri sürmüş, bu görüşe Seyyid Ahmed Padişahî de yazdığı bir risâlesiyle iştirâk etmiştir.

Bundan dolayıdır ki, bâzı fakîhler, vekil olarak hacca giden, yahut umre yapan kimse, daha önce kendi adına hacca gitmemişse fakir de olsa yeniden kendi adına hacca gitmesi lâzım gelir, demişlerdir.

Ancak, ağırlığın aksi görüş sahiplerinde olduğu anlaşılmaktadır. Abdülganiyy-i Nablûsî, yazdığı risâlesinde bunun aksini savunmuş, gerek umreye, gerekse başkası adına vekil olarak hacca gitmiş olsun, sonra imkânı müsait olmadığı takdirde hacca gitmeye mecbur olmaz, şeklinde hüküm vermiş,değerli fıkıh âlimi İbn-i Âbidin de bu görüşe meyletmiştir.

Anlaşıldığına göre, maddî durumu haccetmeye müsait olmayan kimse, vekil olarak gitmesi, yahut umre yapması sebebiyle gücü yetmeyen hacla mükellef tutulamaz. Mükellefiyet, imkânla alâkalıdır. İmkân varsa hac mükellefiyeti de vardır. Yoksa hac mükellefiyeti de yoktur. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org