DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 9539

İstihare Namazı ve Duası

Bir mes’elenin hakkında hayırlı olup olmadığını anlamak isteyen kimse, gece yatarken abdest alıp iki rekât namaz kılar. Birinci rekâtın zamm-ı sûresinde (Kul yâ Eyyühe’l-kâfirûn) sûresini, ikinci rekâtın zamm-ı sûresinde de (Kulhüvallahü)’yü okur. Namazdan sonra istihâre duâsını yaparak kimseyle konuşmadan gidip yatağına yatar. Gece rü’yasında (beyaz) veya (yeşil) görürse hakkında hayırlı kabûl eder. Siyah ve kırmızı görürse hayırsız sayar, o işten vazgeçer.

Böyle istihâre, sünnetin müstehab derecesinde bir derece taşıdığından neticesi bağlayıcı olmaz. Gördüğünün aksini, aklı, mantığı tesbit etse aklın, mantığın gereği tercih edilir. İstihâre’nin hükmüne bağlı kalıp da akıl, mantık dışı şey tercih edilmez.

Bunun içindir ki hakkında dinî emir bulunan, yahut hayırlı tarafı bakınca akılla belli olan hususlarda asla istihâreye başvurulmaz. Zira mes’elenin hayırlı tarafı ilk bakışta görülmekte, yapılması gereken tercih belli olmaktadır.

Meselâ: Namaz kılayım mı, hacca gideyim mi, falan fakire iyilikte bulunayım mı?.. gibi hususlarda istihâreye ihtiyaç duyulmaz. Çünkü bunlar hakkında dinin açık ve net emri bulunduğu gibi, aklın, mantığın da net gereği vardır. Namaz kılmak, hacca gitmek borcumuzdur. Fakire yardım etmek, sadaka vermek ise aklın ve mantığın da bir gereğidir. Bunlarda tereddüt olmaz ki, istihâreye ihtiyaç duyulsun. Nitekim evlenecek gençlerin muhatapları hakkında da istihâre ile karar verilmez. İlk önce namzetler araştırılıp, sahip oldukları hususiyetler bir bir tesbit edilir. Bu hususiyetlerin icabı dikkate alınarak bir hükme varılır. Şayet namzetler her hususta da müsavi iseler, birini tercih için belli başlı bir fark görülmüyorsa, düşülen tereddüdü gidermek için istihâreye ancak o zaman başvurulup, görülene göre tercih yapılabilir. Usûlüne uygun istihâre şöyle yapılır:

Abdestli bulunan kimse yatmadan önce Allah rızâsı için iki rekât namaz kılar. Bu namazın birinci rekâtında Fâtiha’dan sonra zamm-ı sûre olarak (Kâfirûn) ikinci rekâtında da (İhlâs)’ı okur. Namazdan sonra ellerini açar. Rabbına iltica ederek istihâre duâsını okumaya başlar. Gönülden bir teslimiyet ile okuduğu istihâre duâsından sonra hemen yatağına girer, kimseyle konuşmaz, hakkında hayırlı olanı göstermesini Rabbından dileyerek uykuya dalar.

Sabah uyandığında gördüğü rü’yadaki renkleri seçmeye çalışır. Şayet (beyaz) yahut (yeşil) görmüşse hakkında hayırlı olduğunu düşünerek o işe karar verir. Siyah ve kırmızı görmüşse hayırlı olmayacağını tahmin ederek vazgeçer.

İlk gecede kesin bir şey göremezse ikinci, üçüncü gecede de aynı şeyi tekrarlar. Hatta yedi gece ısrar edileceği dahi rivâyet edilmektedir.

İstihâre ile karara vardıktan sonra bilmediği bazı hususlara vâkıf olur da kararını değiştirmek gerekirse bunda hiç şüphe ve tereddüt göstermeden yeni bir karara varabilir. Zira istihârenin neticesi bağlayıcı değildir. Gördüğünün aksiyle de amel edebilir. Gördüğünün rahmanî olmadığını düşünmesinde de mahzur olmaz.

Namazdan sonra okunacak istihâre duâsı şudur:

 

 

 

“Allahümme innî estehîruke bi-ilmike ve estakdiruke bi-kudretik ve es’elüke min fadlike’l-azîm. Fe-inneke takdiru ve lâ ekdiru ve ta’lemü velâ a’lemü ve ente allâmü’l-guyûb.

Allahümme in künte ta’lemü enne haze’l-emre hayrun lî, fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emrî, fakdir’hü lî ve yessir’hü lî, sümme bârik lî fîhi. Ve in künte ta’lemü enne haze’l-emre şerrun lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emrî, fasrif’hü annî vesrıfnî anhü vakdir liye’l-hayra haysü kâne, sümme’rdınî bihî.”

İstihâre ile istişâre, kelime bakımından eşitseler de gereklerinin icabı bakımından eşit değiller. İstişâre her zaman önde gelir. Bu bakımdan istihâreden önce istişâre yapılmalı, istişâre ile karara varma ciheti araştırılmalıdır. Ehil olanlarla yapılan istişâre kararları sahibini pişman etmez. Bu hususta hadîsin ikâzı vardır. Yeter ki ehil kimselerle istişâre edilsin, selâhiyetsiz kimselerle yapılıp da sonunda istişâreye de hürmetsizlikte bulunulmasın.

 

 

 

....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org